PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

SEKCJA FINANSÓW

Imię i nazwisko: st. str. Arleta Kozłowska

Stanowisko : Główna księgowa

Telefon: (032) 251-00-82-4 wewn. 151

Godziny urzędowania : pon - pt 7.30 - 15.30

pokój nr 209

Zadania Sekcji:

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1. sporządzanie rocznych i innych okresowych planów finansowych Komendy Miejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2. opracowywanie projektów budżetu Komendy Miejskiej,
3. realizacja zadań w zakresie wydatków i dochodów budżetowych Komendy Miejskiej,
4. prowadzenie bieżącej i okresowej analizy realizacji budżetu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5. prowadzenie księgowości syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i materiałów w magazynach,
6. przygotowywanie dokumentów i materiałów dla sądów w zakresie finansowym,
7. prowadzenie kasy Komendy Miejskiej i realizowanie wypłat należności dla strażaków i pracowników cywilnych oraz kontrahentów Komendy Miejskiej,
8. prowadzenie dokumentacji płacowej strażaków i pracowników Komendy Miejskiej, sporządzanie list płac, kartotek zarobkowych, itp.
9. prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
10. dokonywanie operacji dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej umorzeń środków trwałych i roczne rozliczanie umorzeń,
12. prowadzenie dokumentacji, bieżące i okresowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
13. prowadzenie ewidencji kosztów inwestycji, zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji oraz ich rozliczanie,
14. opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Komendy Miejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
16. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
17. obsługa operacji finansowych.WYDZIAŁ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZY

Imię i nazwisko: bryg. inż. Janusz Piekoszewski

Stanowisko: Naczelnik wydziału kontrolno - rozpoznawczego

Telefon: (0-32) 251-00-81-4 wew. 131

Godziny urzędowania : pon - pt 7.30 - 15.30

pokój nr 200

Zadania wydziału:

1. W zakresie zagadnień kontrolno - rozpoznawczych:
1.1. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
1.2. opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenie miasta w postaci
a/ wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b/ wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
c/ katalogu zagrożeń,
1.3. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego miasta,
1.4. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
1.5. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
1.6. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych i ekologicznych,
1.7. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
1.8. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
1.9. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
1.10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
1.11. przygotowanie do uzgodnienia sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń oraz zabezpieczenia imprez masowych,
1.12. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych z Komendą Miejską lub Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą,
1.13. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczącego naruszania przepisów przeciwpożarowych,
1.14. wnioskowanie o wstrzymanie robót (prac) gdy naruszenie przepisów przeciwpożarowych powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
1.15. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności sprawowanie stałego nadzoru nad zakładami o zwiększonym ryzyku,
1.16. prowadzenie ewidencji i statystyki pożarowej,
1.17. współpraca z PIP, PIOŚ, Policją, Prokuraturą, ABW, NIK, organami administracji państwowej i samorządowej w działaniach podejmowanych w celu ograniczenia zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
1.18. prowadzenie egzekucji karnej ( mandaty ) w sprawach związanych z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych - zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
1.19. wnioskowanie do Sądu Grodzkiego w sprawach o wykroczenia,
1.20. prowadzenie egzekucji administracyjnej (upomnienia, grzywny).
2. W zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej i zadań nieetatowego rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego:
2.1. popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i informowanie o działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,
2.2. informowanie o zaistniałych zdarzeniach i przebiegu akcji ratowniczych,
2.3. gromadzenie materiałów prasowych (wycinków, artykułów, materiałów filmowych, itp.) dotyczących działań jednostek ochrony przeciwpożarowej a zwłaszcza Komendy Miejskiej,
2.4. opracowywanie informacji dla prasy i odpowiedzi na krytykę prasową,
2.5. nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej.
3. W zakresie zagadnień BHP:
3.1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby,
3.2. sporządzanie analiz z wypadków w służbie i pracy zaistniałych w Komendzie Miejskiej,
3.3. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w zakresie BHP.
3.4. uczestniczenie w pracach komisji przekazujących do użytku nowe obiekty i urządzenia pożarnicze,
3.5. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących spraw BHP,
3.6. prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
3.7. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i lekarzem medycyny pracy Komendy Miejskiej,
3.8. uczestniczenie w pracach zakładowych komisji zajmujących się problematyka BHP.WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNY

imię i nazwisko: kpt. Dariusz Paks

Stanowisko : Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego

Telefon: (032) 251-00-81-4 w.141

Fax: (032) 251-00-82

Godziny urzędowania : pon.- pt. 7.30 - 15.30

pokój nr 207

e-mail: przetargi(@)strazpozarna.katowice.pl


Zadania wydziału:

1. W zakresie zagadnień kwatermistrzowskich :
1.1. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
1.2. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
1.3. opracowywanie planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego,
1.4. prowadzenie rozliczeń należności mundurowych strażaków Komendy,
1.5. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej,
1.6. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej oraz prowadzenie postępowań odszkodowawczych,
1.7. uczestniczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i innych źródeł,
1.8. dokonywanie zakupów sprzętu, paliw, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej,
1.9. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania Komendy Miejskiej,
1.10. nadzorowanie zakupów i działań inwestycyjnych, prowadzenie związanej z tym dokumentacji i rozliczeń,
1.11. prowadzenie księgowości analitycznej środków trwałych i pozostałych środków w użytkowaniu oraz materiałów w magazynach Komendy Miejskiej,
1.12. rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej i użytkowanego w Komendzie Miejskiej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
1.13. prowadzenie gospodarki magazynowej i związanej z tym dokumentacji,
1.14. likwidacja składników majątkowych,
1.15. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
1.16 współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
2. W zakresie zadań wynikających z administrowania siecią komputerową :
2.1. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
2.2. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
2.3. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
2.4. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
2.5. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
2.6. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej,
2.7. utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie systemów teleinformatycznych,
2.8. nadzór nad kontami pocztowymi i poczta elektroniczną.
3. W zakresie zagadnień technicznych:
3.1. utrzymywanie gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
3.2. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
3.3. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, paliwami i smarami,prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
3.4. nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego, łączności, ochrony dróg oddechowych,
3.5. prowadzenie okresowych badań technicznych sprzętu pożarniczego i innego specjalistycznego,
3.6. wnioskowanie w sprawie zakupów sprzętu, samochodów, planowych wymian i poprawy wyposażenia jednostek,
3.7. udział w pracach Komisji Technicznej oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pracy tej komisji,
3.8. prowadzenie gospodarki sprzętem łączności i nadzór nad jego użytkowaniem.WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-KADROWY

imię i nazwisko: mł.bryg. Mirosław Topolnicki

Stanowisko: Naczelnik wydziału organizacyjno-kadrowego

Telefon: (032) 2510081-4 w. 161

Godziny urzędowania: pon. – piąt. 7.30 – 15.30

pokój nr 203

Zadania wydziału:

1. W zakresie zagadnień organizacyjnych:
1.1. przygotowywanie zakresów czynności dla osób kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej,
1.2. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej,
1.3. realizacja zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej,
1.4. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego,
1.5. opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego,
1.6. opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań z działania Komendy Miejskiej,
1.7. organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
1.8. organizowanie współpracy z zagranicą i realizacja związanych z tym zadań,
1.9. rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność strażaków i pracowników cywilnych, a także prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków,
1.10. gromadzenie dokumentów dotyczących działania Komendy Miejskiej,
1.11. gromadzenie i prowadzenie rejestru obowiązujących przepisów prawnych wydanych przez organy zewnętrzne, MSWiA, KG PSP, KW PSP oraz wyjaśnień związanych z tymi przepisami,
1.12. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej, prowadzenie dokumentacji związanej z zamawianiem i likwidacją pieczątek i stempli,
1.13. prowadzenie Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej i związanej z tym dokumentacji zgodnie z instrukcja kancelaryjną,
1.14. prowadzenie Sekretariatu Komendy Miejskiej,
1.15. realizowanie kontroli wewnętrznej w Komendzie Miejskiej i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
2. W zakresie zagadnień kadrowych:
2.1. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,
2.2. sporządzanie i przekazywanie do instytucji emerytalnych dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej i współpraca z tymi instytucjami,
2.3. realizowanie polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego,
2.4. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
2.5. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych,
2.6. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych,
2.7. realizowanie polityki Komendanta Miejskiego w zakresie szkolenia kwalifikacyjnego strażaków i pracowników cywilnych,
2.8. prowadzenie dokumentacji osobowej strażaków i pracowników cywilnych,
2.9. wydawanie dokumentów osobistych strażaków i pracowników cywilnych,
2.10. prowadzenie dokumentacji i ewidencji czasu służby i pracy (absencja, listy obecności, urlopy, delegacje, ewidencja czasu służby, godziny nadliczbowe, okresy służby - wysługa lat i nagrody jubileuszowe, okresy uprawniające do podwyższenia emerytury policyjnej),
2.11. realizowanie zadań w zakresie dyscypliny pracy i służby i przygotowywanie postępowań dyscyplinarnych wobec strażaków a także prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
3. W zakresie archiwizacji - prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej, realizowanie zadań w zakresie archiwizacji wynikających z odrębnych przepisów i wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów na podstawie dokumentów archiwalnych.
4. W zakresie zagadnień socjalnych - prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów w zakresie wynikającym z innych przepisów.WYDZIAŁ OPERACYJNO-SZKOLENIOWY

imię i nazwisko: kpt. Piotr Koszela

Stanowisko: Naczelnik wydziału operacyjno - szkoleniowego

Telefon (32) 251-00-81-4 w. 121

Godziny urzędowania : pon.- pt 7.30 – 15.30

pokój nr 205

Zadania wydziału:

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w tym Miejskiego Stanowiska Kierowania i stanowiska pracy ds. obronnych należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień operacyjnych:
1.1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru miasta oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizowania działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
1.2. opracowywanie planów ratowniczych miasta i ich bieżąca aktualizacja,
1.3. przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych,
1.4. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
1.5. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania. Ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
1.6. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
1.7. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie wyraziły zgodę współdziałać w akcjach ratowniczych,
1.8. nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
1.9. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze miasta pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
1.10. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w ramach operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
1.11. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie miasta,
1.12. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
1.13. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w mieście w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
1.14. udział w odbiorach obiektów oddawanych do użytku w celu rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
1.15. wdrażanie i użytkowanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,
1.16. dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze miasta,
1.17. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
1.18. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta,
1.18. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń,
1.19. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
1.20. bieżące informowanie Rzecznika Prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych na terenie miasta i postępie akcji ratowniczych.
2. W zakresie zagadnień szkoleniowych:
2.1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze miasta,
2.2. prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego i doskonalenia członków OSP,
2.3. organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
2.4. przeprowadzanie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
2.5. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych.
3. W zakresie zagadnień łączności:
3.1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze miasta,
3.2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
3.3. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej,
3.4. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej,
3.5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności,
3.6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
4. W zakresie zagadnień obronnych:
4.1. Realizowanie zadań obronnych określonych w odrębnych przepisach.
4.2. Prowadzenie tajnej kancelarii.Ostatnia modyfikacja: 2017-08-09 18:14:03 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH