PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art.8 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U poz. 603 z 2016 r) i na podstawie art.13 a ust.1 wyżej cytowanej ustawy stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach. Komenda Miejska jest jednostką budżetową działająca w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Miejskiego zgodnie z art. 13 a ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U. nr 147 poz.1230 z 2002r ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006r w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. (DZ.U nr 143 poz.1037).


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

„Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 11, 40-026 Katowice, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru, proszę o kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji, pod nr tel. 032 3583703”.

„Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z siedzibą przy
ul. Wojewódzkiej 11, 40-026 Katowice , są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe adekwatnie do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”
Ostatnia modyfikacja: 2018-04-13 11:03:09 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH