PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art.8 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U poz. 603 z 2016 r) i na podstawie art.13 a ust.1 wyżej cytowanej ustawy stanowi aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach. Komenda Miejska jest jednostką budżetową działająca w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Miejskiego zgodnie z art. 13 a ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U. nr 147 poz.1230 z 2002r ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006r w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. (DZ.U nr 143 poz.1037).KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 40-026, ul. Wojewódzka 11, tel. 323583710, fax. 323583711, , e-mail: sekretariat@strazpozarna.katowice.pl
2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych st.kpt. Daniel Hermyt zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2018 z 25.05.2018r Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 12:11:17 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH