PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACHROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zwanej dalej „Komendą Miejską”, określa szczegółową organizację Komendy Miejskiej,
w tym:
- zasady kierowania pracą Komendy Miejskiej,
- strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej,
- zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych,
- wzory pieczęci i stempli.

2. Schemat struktury organizacyjnej oraz liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej – określają załączniki do niniejszego Regulaminu.


§ 2

1. Komenda Miejska jest zakwalifikowana do II kategorii Komend Powiatowych / Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta Katowice.

3. Siedziba Komendy Miejskiej znajduje się w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 11.


§ 3

Użyte w Regulaminie Organizacyjnym skróty oznaczają:

KW PSP - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
OSP - Ochotnicza Straż Pożarna,
JRG - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza,
KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.


ROZDZIAŁ II
Zasady kierowania Komendą Miejską

§ 4

Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zwanego dalej „Komendantem Miejskim” zastrzega się:

1. decyzje i postanowienia w sprawach związanych z wykonywaniem przez Komendanta Miejskiego zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta,
2. pisma dotyczące zobowiązań majątkowych i finansowych, z tym, że projekty pism, decyzji, rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postanowień w sprawach szkód wyrządzonych w majątku jednostki są przedkładane do podpisu Komendantowi Miejskiemu po uzyskaniu aprobaty Głównego Księgowego;
3. korespondencję kierowaną do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Zastępców, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa, oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych
i organizacji społecznych,
4. pisma kierowane do senatorów i posłów,
5. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców Komendanta Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej, oraz jej funkcjonariuszy
i pracowników,
6. zakresy czynności zastępców Komendanta Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,
7. zarządzenia, decyzje i rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,
8. karty urlopowe strażaków i pracowników cywilnych z wyjątkiem strażaków pełniących służbę w jednostkach ratowniczo - gaśniczych ( oprócz dowódców JRG i ich zastępców), które podpisują dowódcy JRG.

§ 5

Do podpisu i aprobaty jednego z Zastępców Komendanta Miejskiego zastrzega się:
1. korespondencję wychodzącą z komórek organizacyjnych, które bezpośrednio nadzoruje, z wyjątkiem zastrzeżonych w § 4,
2. dokumentację ćwiczeń i szkoleń organizowanych przez podległe komórki organizacyjne,
3. plany szkoleń i ćwiczeń,
4. półroczne i miesięczne harmonogramy służb strażaków systemu zmianowego.

§ 6

Do podpisu i aprobaty drugiego z Zastępców Komendanta Miejskiego zastrzega się:

1. korespondencję wychodzącą z komórek organizacyjnych, które bezpośrednio nadzoruje
z wyjątkiem zastrzeżonych w § 4,
2. dokumenty finansowe wg odrębnych ustaleń i upoważnień.

§ 7

Komendant Miejski lub wyznaczony przez niego Zastępca przyjmują interesantów
w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach. Informację o dniu i godzinach przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej Komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy.
§ 8

Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w Miejskim Stanowisku Kierowania
i Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych określa Regulamin pracy i służby Komendy Miejskiej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.


ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej

§ 9

1. W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
1/ Wydział Operacyjno-Szkoleniowy MR
2/ Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy MZ
3/ Wydział Organizacyjno – Kadrowy MOK
4/ Sekcja Finansów MF
5/ Wydział Kwatermistrzowski MT
6/ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr I JRG I
7/ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr II JRG II
8/ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr III JRG III

2. Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:
1/ Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy
2/ Wydział Organizacyjno – Kadrowy
3/ Sekcja Finansów
4/ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

3. Jednemu z Zastępców Komendanta Miejskiego podlegają bezpośrednio:
1/ Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
2/ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr I
3/ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr II
4/ Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr III

4. Drugiemu z Zastępów Komendanta Miejskiego podlega bezpośrednio Wydział Kwatermistrzowski.

§ 10

Zadania w zakresie pomocy prawnej realizuje podmiot zewnętrzny.
§ 11

1. Zadania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy realizuje wyznaczony strażak jako zadania dodatkowe.

2. W zakresie realizacji zagadnień BHP strażak podlega bezpośrednio Komendantowi Miejskiemu.

§ 12

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest strażak wyznaczony przez Komendanta Miejskiego odrębną decyzją.ROZDZIAŁ IV
Zadania wspólne i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 13

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy pomiędzy sobą,
oraz z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej
i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do tej, której zakres zadań jest najszerszy chyba, że przełożony zdecyduje inaczej.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu zadań komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej rozstrzyga Komendant Miejski.

4. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej należą
w szczególności:
4.1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Miejskiej,
4.2. podejmowanie działań związanych z wdrożeniem postępu w dziedzinie
ochrony przeciwpożarowej,
4.3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Miejskiej, analiz,
prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z realizowanych zadań,
4.4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Miejskiej
oraz innymi organizacjami i jednostkami organizacyjnymi,
4.5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz innymi służbami,
inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG,
4.6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego,

4.7. załatwianie skarg i wniosków wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy
władzy,
4.8. realizowanie zaleceń pokontrolnych,
4.9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzeganie zasad tajemnicy
prawem chronionej,
4.10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.11. opracowywanie materiałów do udostępnienia jako informacja publiczna,
4.12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie
podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu
działania komórki organizacyjnej,
4.13. przestrzeganie obowiązujących procedur obiegu dokumentów (instrukcji
kancelaryjnej) i prowadzenie prac archiwalnych w zakresie przekazywania
wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania,
4.14. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Miejskiego
funkcji w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego,
4.15. współdziałanie w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,
4.16. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze miasta,
4.17. realizowanie zadań w zakresie kontroli wewnętrznej.


§ 14

Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień operacyjnych:
1.1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru miasta
oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizowania działań ratowniczych,
w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także
nadzór nad prawidłowym prowadzeniem akcji ratowniczych,
1.2. opracowywanie planów ratowniczych miasta i ich bieżąca aktualizacja,
1.3. przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji
jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych,
1.4. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych
jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt ratowniczy
i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym
zakresie,
1.5. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb
w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie
oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające
współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
1.6. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej,
1.7. przygotowywanie projektów umów ( porozumień)zawieranych z jednostkami
ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami
oraz podmiotami, które dobrowolnie wyraziły zgodę współdziałać w akcjach
ratowniczych,

1.8. nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo - gaśniczych
oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej
na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także
przedstawianie wniosków w tym zakresie,
1.9. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze miasta
pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
1.10. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
w ramach operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
1.11. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego na terenie miasta,
1.12. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego,
1.13. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w mieście w zakresie
prowadzenia działań ratowniczych,
1.14. udział w odbiorach obiektów oddawanych do użytku w celu rozpoznania możliwości
i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej,
1.15. wdrażanie i użytkowanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania
i kierowania działaniami ratowniczymi,
1.16. dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze miasta,
1.17. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie
niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
do właściwych służb,
1.18. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami
zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta,
1.18. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń,
1.19. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
1.20. bieżące informowanie Rzecznika Prasowego Komendanta Miejskiego
o szczególnych zdarzeniach odnotowanych na terenie miasta i postępie akcji
ratowniczych.

2. W zakresie zagadnień szkoleniowych:
2.1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG
na obszarze miasta,
2.2. prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego i doskonalenia członków OSP,
2.3. organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
2.4. przeprowadzanie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
2.5. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego
strażaków i pracowników cywilnych.

3. W zakresie zagadnień łączności:
3.1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania
a także systemów alarmowania na obszarze miasta,
3.2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie
systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy
gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
w obszary chronione,
3.3. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych
straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej,
3.4. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności
jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej,
3.5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy
Miejskiej nowoczesnych technik łączności,
3.6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

4. W zakresie zagadnień obronnych:
4.1. realizowanie zadań obronnych określonych w odrębnych przepisach.
4.2. prowadzenie tajnej kancelarii.

5. W zakresie zagadnień BHP:
5.1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby,
5.2. sporządzanie analiz z wypadków w służbie i pracy zaistniałych w Komendzie
Miejskiej,
5.3. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów
w zakresie BHP,
5.4. uczestniczenie w pracach komisji przekazujących do użytku nowe obiekty
i urządzenia pożarnicze,
5.5. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących
spraw BHP,
5.6. prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie stosownej
dokumentacji,
5.7. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
Inspekcji Pracy i lekarzem medycyny pracy Komendy Miejskiej,
5.8. nadzorowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP i prowadzenie związanej
z tym dokumentacji,
5.9. uczestniczenie w pracach zakładowych komisji zajmujących się problematyka BHP.


§ 15

Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień kontrolno - rozpoznawczych:
1.1. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta w zakresie zadań realizowanych
przez Państwową Straż Pożarną,
1.2. opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenie miasta
w postaci:
a/ wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b/ wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
c/ katalogu zagrożeń,
1.3. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego
miasta,
1.4. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

1.5. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom
przemysłowym,
1.6. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych, technicznych,
chemicznych i ekologicznych,
1.7. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów
budowlanych,
1.8. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
1.9. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się
pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
1.10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
1.11. przygotowanie do uzgodnienia sposobów postępowania na wypadek zagrożenia
pożarowego i innych miejscowych zagrożeń oraz zabezpieczenia imprez masowych,
1.12. realizowanie zadań związanych z uzgadnianiem sposobów połączenia urządzeń
sygnalizacyjno - alarmowych z Komendą Miejską lub Jednostką Ratowniczo -
Gaśniczą,
1.13. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczącego
naruszania przepisów przeciwpożarowych,
1.14. wnioskowanie o wstrzymanie robót (prac) gdy naruszenie przepisów
przeciwpożarowych powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru
lub innego miejscowego zagrożenia,
1.15. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, a w szczególności sprawowanie stałego nadzoru nad
zakładami o zwiększonym ryzyku,
1.16. prowadzenie ewidencji i statystyki pożarowej,
1.17. współpraca z PIP, PIOŚ, Policją, Prokuraturą, ABW, NIK, organami administracji
państwowej i samorządowej w działaniach podejmowanych w celu ograniczenia
zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
1.18. prowadzenie egzekucji karnej ( mandaty ) w sprawach związanych z naruszeniem
przepisów przeciwpożarowych - zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach,
1.19. wnioskowanie do właściwego Sądu w sprawach o wykroczenia,
1.20. prowadzenie egzekucji administracyjnej (upomnienia, grzywny).

2. W zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej i zadań nieetatowego rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego:
2.1. popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i informowanie o działaniach
jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,
2.2. informowanie o zaistniałych zdarzeniach i przebiegu akcji ratowniczych,
2.3. gromadzenie materiałów prasowych (wycinków, artykułów, materiałów filmowych,
itp.) dotyczących działań jednostek ochrony przeciwpożarowej a zwłaszcza
Komendy Miejskiej,
2.4. opracowywanie informacji dla prasy i odpowiedzi na krytykę prasową,
2.5. nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej.

§ 16

Do zadań Wydziału Organizacyjno - Kadrowego należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień organizacyjnych:
1.1. przygotowywanie zakresów czynności dla osób kierujących komórkami
organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej,
1.2. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w Komendzie Miejskiej,
1.3. realizacja zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej,
1.4. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta
Miejskiego,
1.5. opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń, instrukcji
i wytycznych Komendanta Miejskiego oraz umów zawieranych z innymi
podmiotami,
1.6. opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań z działania Komendy Miejskiej,
1.7. organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej
oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
1.8. organizowanie współpracy z zagranicą i realizacja związanych z tym zadań,
1.9. rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność strażaków i pracowników cywilnych,
a także prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków,
1.10. gromadzenie dokumentów dotyczących działania Komendy Miejskiej,
1.11. gromadzenie i prowadzenie rejestru obowiązujących przepisów prawnych
wydanych przez organy zewnętrzne, MSWiA, KG PSP, KW PSP oraz wyjaśnień
związanych z tymi przepisami,
1.12. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej, prowadzenie
dokumentacji związanej z zamawianiem i likwidacją pieczątek i stempli,
1.13. prowadzenie Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej i związanej z tym dokumentacji
zgodnie z Instrukcją kancelaryjną,
1.14. prowadzenie Sekretariatu Komendy Miejskiej,
1.15. realizowanie kontroli wewnętrznej w Komendzie Miejskiej i prowadzenie
związanej z tym dokumentacji,
1.16. realizowanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

2. W zakresie zagadnień kadrowych:
2.1. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych Komendy
Miejskiej,
2.2. sporządzanie i przekazywanie do instytucji emerytalnych dokumentacji
emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej
i współpraca z tymi instytucjami,
2.3. realizowanie polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego,
2.4. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
2.5. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników
cywilnych,
2.6. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych,
2.7. realizowanie polityki Komendanta Miejskiego w zakresie szkolenia kwalifikacyjnego
strażaków i pracowników cywilnych,
2.8. prowadzenie dokumentacji osobowej strażaków i pracowników cywilnych,
2.9. wydawanie dokumentów osobistych strażaków i pracowników cywilnych,
2.10. prowadzenie dokumentacji i ewidencji czasu służby i pracy (absencja, listy
obecności, urlopy, delegacje, ewidencja czasu służby, godziny ponadnormatywne,
okresy służby - wysługa lat i nagrody jubileuszowe, okresy uprawniające do
podwyższenia emerytury policyjnej),
2.11. realizowanie zadań w zakresie dyscypliny pracy i służby i przygotowywanie
postępowań dyscyplinarnych wobec strażaków, a także prowadzenie związanej
z tym dokumentacji.
2.12. realizowanie należności strażaków wynikających z art. 93 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pozarnej ( j. t. Dz. U. 2009, Nr 12, poz. 68
z późn. zm.).

3. W zakresie archiwizacji:
3.1. prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej,
3.2. realizowanie zadań w zakresie archiwizacji wynikających z odrębnych przepisów,
3.3. wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów na podstawie dokumentów
archiwalnych.

4. W zakresie zagadnień socjalnych:
4.1. realizowanie należności strażaków wynikających z rozdziału 8 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pozarnej ( j. t. Dz. U. 2009, Nr 12, poz. 68
z późn. zm.),
4.2. rozpatrywanie oświadczeń mieszkaniowych strażaków oraz wniosków o pomoc
mieszkaniową,
4.3. realizacja należności socjalnych i bytowych strażaków, pracowników cywilnych
i emerytów.


§ 17

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1. sporządzanie rocznych i innych okresowych planów finansowych Komendy Miejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2. opracowywanie projektów budżetu Komendy Miejskiej,
3. realizacja zadań w zakresie wydatków i dochodów budżetowych oraz dochodów własnych Komendy Miejskiej,
4. prowadzenie bieżącej i okresowej analizy realizacji budżetu zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
5. prowadzenie księgowości syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i materiałów w magazynach,
6. prowadzenie księgowości analitycznej środków trwałych,
7. rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej i użytkowanego w Komendzie Miejskiej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
8. przygotowywanie dokumentów i materiałów dla sądów w zakresie finansowym,
9. prowadzenie kasy Komendy Miejskiej i realizowanie wypłat należności dla strażaków
i pracowników cywilnych oraz kontrahentów Komendy Miejskiej,
10. prowadzenie dokumentacji płacowej strażaków i pracowników Komendy Miejskiej, sporządzanie list płac, kartotek zarobkowych, itp.
11. prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
12. dokonywanie operacji dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej umorzeń środków trwałych i roczne rozliczanie umorzeń,
14. prowadzenie dokumentacji, bieżące i okresowe rozliczanie podatku dochodowego
od osób fizycznych,
15. prowadzenie ewidencji kosztów inwestycji, zabezpieczenie środków finansowych
na realizację inwestycji oraz ich rozliczanie,
16. opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Komendy Miejskiej zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
17. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
18. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
19. obsługa operacji finansowych,
20. sprawowanie nadzoru nad rachunkowością i obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

§ 18

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień kwatermistrzowskich :
1.1. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych
przez podmioty KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań
w ramach odwodów operacyjnych,
1.2. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych
obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także
planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
1.3. opracowywanie planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także
wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenie
osobistego,
1.4. prowadzenie rozliczeń należności mundurowych strażaków Komendy,
1.5. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej,
1.6. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu
Komendy Miejskiej oraz prowadzenie postępowań odszkodowawczych,
1.7. uczestniczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i innych źródeł,
1.8. prowadzenie gospodarki magazynowej i związanej z tym dokumentacji,
1.9. prowadzenie księgowości analitycznej środków trwałych i „pozostałych środków
w użytkowaniu” oraz „materiałów w magazynach Komendy Miejskiej”,
1.10. likwidacja składników majątkowych,
1.11. dokonywanie zakupów sprzętu, paliw, urządzeń i usług niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej,
1.12. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających
w związku z zakresem działania Komendy Miejskiej,
1.13. nadzorowanie zakupów i działań inwestycyjnych, prowadzenie związanej z tym
dokumentacji i rozliczeń,
1.14. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności
bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
1.15. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych
zadań z zakresu ochrony ludności.

2. W zakresie zadań wynikających z administrowania siecią komputerową :
2.1. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej
w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
2.2. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie
sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy
Miejskiej,
2.3. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozwoju technik
informatycznych,
2.4. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
2.5. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
2.6. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej,
2.7. utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie systemów teleinformatycznych,
2.8. nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

3. W zakresie zagadnień technicznych:
3.1. utrzymywanie gotowości operacyjno - technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
3.2. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
3.3. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, paliwami i smarami, prowadzenie
rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
3.4. nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego, łączności, ochrony
dróg oddechowych,
3.5. prowadzenie okresowych badań technicznych sprzętu pożarniczego i innego
specjalistycznego,
3.6. wnioskowanie w sprawie zakupów sprzętu, samochodów, planowych wymian
i poprawy wyposażenia jednostek,
3.7. udział w pracach Komisji Technicznej oraz przygotowywanie i prowadzenie
dokumentacji pracy tej komisji,
3.8. prowadzenie gospodarki sprzętem łączności i nadzór nad jego użytkowaniem.


§ 19


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
1. nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Komendy przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2. prowadzi ewidencję pism niejawnych przychodzących i wykonywanych w Komendzie,
3. przechowuje informacje niejawne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. nadzoruje zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń, w których
przechowywane są dokumenty niejawne przed dostępem osób postronnych,
5. administruje i sprawuje nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
6. sprawuje nadzór nad tajną kancelarią.


§ 20

Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr I należy w szczególności:

1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
2. planowanie służb podległych strażaków,
3. sporządzanie rozliczeń czasu służby podległych strażaków,
4. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
5. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne osoby,
6. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych,
7. przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań ratowniczych
na przydzielonym obszarze chronionym,
8. współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
10. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG ,
11. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
12. udział w aktualizacji:
a/ stanu gotowości operacyjnej,
b/ procedur ratowniczych,
c/ dokumentacji operacyjnej,
13. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
§ 21

Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr II należy w szczególności

1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
2. planowanie służb podległych strażaków,
3. sporządzanie rozliczeń czasu służby podległych strażaków,
4. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
5. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne osoby,
6. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym
oraz w ramach odwodów operacyjnych,
7. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym
oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemicznego realizowanego w JRG II,
8. przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań ratowniczych
na przydzielonym obszarze chronionym,
9. współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
10. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
11. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG ,
12. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
13. udział w aktualizacji:
a/ stanu gotowości operacyjnej,
b/ procedur ratowniczych,
c/ dokumentacji operacyjnej,
14. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

§ 22

Do zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr III należy w szczególności:

1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
2. planowanie służb podległych strażaków,
3. sporządzanie rozliczeń czasu służby podległych strażaków,
4. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
5. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne osoby,
6. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym
oraz w ramach odwodów operacyjnych,
7. przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań ratowniczych
na przydzielonym obszarze chronionym,
8. współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
10. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG ,
prowadzenie doskonalenia zawodowego,
11. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
12. udział w aktualizacji:
a/ stanu gotowości operacyjnej,
b/ procedur ratowniczych,
c/ dokumentacji operacyjnej,
13. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.


ROZDZIAŁ V
Wzory pieczęci i stempli

§ 23

Komenda Miejska używa pieczęci i stempli :

1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej po środku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis o treści „ Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach”,

2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej po środku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis o treści „ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach”,

3. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej po środku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis o treści „ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach”,

4. Stempli nagłówkowych o treści :


a/
( Godło )
KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KATOWICACH, woj. śląskie

b/
( Godło )
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KATOWICACH, woj. śląskie
c/
( Godło )
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Wojewódzka 11
40 - 026 K A T O W I C E, woj. śląskie
tel./ fax 0-pref. - 32 - 251 - 00 – 82


5. Innych stempli służbowych i pomocniczych wg zasad określonych w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 24

1. Schemat struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej określa załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej określa załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.
Ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 10:24:23 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH