2018

Katowice , dnia 31.01.2018 r.

Przetarg nieograniczony MT.2370.1.2018 pt:

Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy
ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1a do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ

Dokumentacja archiwalna.zip

Uwaga, zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w procedurze odwróconej i zamawiający będzie badał podstawy wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

 


Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.02.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane