Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP

Specjalista ds. BHP

st. sekc. Sebastian Lis
tel.:(32) 251 00 81 wew.: 722


Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. BHP należy w szczególności:

 1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby,
 2. sporządzanie analiz z wypadków w służbie i pracy  zaistniałych  w Komendzie
  Miejskiej,
 3. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów
  w zakresie BHP,
 4. uczestniczenie w pracach komisji przekazujących do użytku nowe obiekty
  i urządzenia pożarnicze,
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących
  spraw BHP,
 6. prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie stosownej
  dokumentacji,
 7. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
  Inspekcji Pracy i lekarzem medycyny pracy Komendy Miejskiej,
 8. nadzorowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP i prowadzenie związanej
  z tym dokumentacji,
 9. uczestniczenie w pracach zakładowych komisji zajmujących się problematyką BHP.