Sekcja Finansów

Główna księgowa

sekc. Arleta Kozłowska
tel.:(32) 251 00 81 wew.: 723

Wydział:
Katarzyna Socha
wew.: 724
Paulina Joneczko
wew.: 724

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1. sporządzanie rocznych i innych okresowych planów finansowych Komendy Miejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2. opracowywanie projektów budżetu Komendy Miejskiej,
3. realizacja zadań w zakresie wydatków i dochodów budżetowych oraz dochodów własnych Komendy Miejskiej,
4. prowadzenie bieżącej i okresowej analizy realizacji budżetu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5. prowadzenie księgowości syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i materiałów w magazynach,
6. przygotowywanie dokumentów i materiałów dla sądów w zakresie finansowym,
7. prowadzenie kasy Komendy Miejskiej i realizowanie wypłat należności dla strażaków i pracowników cywilnych oraz kontrahentów Komendy Miejskiej,
8. prowadzenie dokumentacji płacowej strażaków i pracowników Komendy Miejskiej, sporządzanie list płac, kartotek zarobkowych, itp.
9. prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
10. dokonywanie operacji dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej umorzeń środków trwałych i roczne rozliczanie umorzeń,
12. prowadzenie dokumentacji, bieżące i okresowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
13. prowadzenie ewidencji kosztów inwestycji, zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji oraz ich rozliczanie,
14. opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu Komendy Miejskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
16. organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,
17. obsługa operacji finansowych.