Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy

Naczelnik wydziału

bryg. Janusz Piekoszewski
tel.:(32) 251 00 81 wew.: 717

Wydział:
mł. kpt. Adam Kryla
wew.: 719
mł.bryg. Piotr Kulik
wew.: 718
mł.bryg. Magdalena Baldysz
wew.: 718

Do zadań Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień kontrolno – rozpoznawczych:
1.1. analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
1.2. opracowywanie wyników czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie miasta w postaci
a/ wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b/ wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
c/ katalogu zagrożeń,
1.3. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego miasta,
1.4. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
1.5. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
1.6. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych i ekologicznych,
1.7. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
1.8. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
1.9. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
1.10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
1.11. przygotowanie do uzgodnienia sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń oraz zabezpieczenia imprez masowych,
1.12. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych z Komendą Miejską lub Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą,
1.13. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczącego naruszania przepisów przeciwpożarowych,
1.14. wnioskowanie o wstrzymanie robót (prac) gdy naruszenie przepisów przeciwpożarowych powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
1.15. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności sprawowanie stałego nadzoru nad zakładami o zwiększonym ryzyku,
1.16. prowadzenie ewidencji i statystyki pożarowej,
1.17. współpraca z PIP, PIOŚ, Policją, Prokuraturą, ABW, NIK, organami administracji państwowej i samorządowej w działaniach podejmowanych w celu ograniczenia zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
1.18. prowadzenie egzekucji karnej ( mandaty ) w sprawach związanych z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
1.19. wnioskowanie do Sądu Grodzkiego w sprawach o wykroczenia,
1.20. prowadzenie egzekucji administracyjnej (upomnienia, grzywny).
2. W zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej i zadań nieetatowego rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego:
2.1. popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i informowanie o działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,
2.2. informowanie o zaistniałych zdarzeniach i przebiegu akcji ratowniczych,
2.3. gromadzenie materiałów prasowych (wycinków, artykułów, materiałów filmowych, itp.) dotyczących działań jednostek ochrony przeciwpożarowej a zwłaszcza Komendy Miejskiej,
2.4. opracowywanie informacji dla prasy i odpowiedzi na krytykę prasową,
2.5. nadzór nad stroną internetową Komendy Miejskiej.
3. W zakresie zagadnień BHP:
3.1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby,
3.2. sporządzanie analiz z wypadków w służbie i pracy zaistniałych w Komendzie Miejskiej,
3.3. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w zakresie BHP.
3.4. uczestniczenie w pracach komisji przekazujących do użytku nowe obiekty i urządzenia pożarnicze,
3.5. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących spraw BHP,
3.6. prowadzenie dochodzeń powypadkowych oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
3.7. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i lekarzem medycyny pracy Komendy Miejskiej,
3.8. uczestniczenie w pracach zakładowych komisji zajmujących się problematyka BHP.