Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny

Naczelnik wydziału

kpt. Dariusz Paks
tel.:(32) 251 00 81 wew.: 720

Wydział:
asp. Michał Gwiazda
wew.: 722
st. sekc. Dariusz Pająk
tel.:(32) 352 00 92
sekc. Marek Pająk
tel.:(32) 352 31 20
Patrycja Sasiela
wew.: 721

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień kwatermistrzowskich :
1.1. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
1.2. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
1.3. opracowywanie planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną bądź wyposażenia osobistego,
1.4. prowadzenie rozliczeń należności mundurowych strażaków Komendy,
1.5. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej,
1.6. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej oraz prowadzenie postępowań odszkodowawczych,
1.7. uczestniczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i innych źródeł,
1.8. dokonywanie zakupów sprzętu, paliw, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej,
1.9. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania Komendy Miejskiej,
1.10. nadzorowanie zakupów i działań inwestycyjnych, prowadzenie związanej z tym dokumentacji i rozliczeń,
1.11. prowadzenie księgowości analitycznej środków trwałych i pozostałych środków w użytkowaniu oraz materiałów w magazynach Komendy Miejskiej,
1.12. rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej i użytkowanego w Komendzie Miejskiej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
1.13. prowadzenie gospodarki magazynowej i związanej z tym dokumentacji,
1.14. likwidacja składników majątkowych,
1.15. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
1.16 współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności.
2. W zakresie zadań wynikających z administrowania siecią komputerową :
2.1. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
2.2. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
2.3. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
2.4. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
2.5. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
2.6. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej,
2.7. utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie systemów teleinformatycznych,
2.8. nadzór nad kontami pocztowymi i poczta elektroniczną.
3. W zakresie zagadnień technicznych:
3.1. utrzymywanie gotowości operacyjno – technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
3.2. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
3.3. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, paliwami i smarami,prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
3.4. nadzorowanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego, łączności, ochrony dróg oddechowych,
3.5. prowadzenie okresowych badań technicznych sprzętu pożarniczego i innego specjalistycznego,
3.6. wnioskowanie w sprawie zakupów sprzętu, samochodów, planowych wymian i poprawy wyposażenia jednostek,
3.7. udział w pracach Komisji Technicznej oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pracy tej komisji,
3.8. prowadzenie gospodarki sprzętem łączności i nadzór nad jego użytkowaniem.