Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Naczelnik wydziału

st.kpt. Piotr Koszela
tel.:(32) 251 00 81 wew.:715

Wydział:
asp. Michał Szczerba 
wew.: 716
asp. Damian Kupiec 
wew.: 716

Do zadań Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego należy w szczególności:
1. W zakresie zagadnień operacyjnych:
1.1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru miasta oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizowania działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
1.2. opracowywanie planów ratowniczych miasta i ich bieżąca aktualizacja,
1.3. przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych,
1.4. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
1.5. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania. Ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
1.6. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
1.7. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie wyraziły zgodę współdziałać w akcjach ratowniczych,
1.8. nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo – gaśniczych oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
1.9. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze miasta pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
1.10. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w ramach operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
1.11. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie miasta,
1.12. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
1.13. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w mieście w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
1.14. udział w odbiorach obiektów oddawanych do użytku w celu rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
1.15. wdrażanie i użytkowanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,
1.16. dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze miasta,
1.17. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
1.18. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze miasta,
1.18. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń,
1.19. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
1.20. bieżące informowanie Rzecznika Prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych na terenie miasta i postępie akcji ratowniczych.
2. W zakresie zagadnień szkoleniowych:
2.1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze miasta,
2.2. prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego i doskonalenia członków OSP,
2.3. organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
2.4. przeprowadzanie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
2.5. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych.
3. W zakresie zagadnień łączności:
3.1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze miasta,
3.2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
3.3. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej,
3.4. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej,
3.5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności,
3.6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
4. W zakresie zagadnień obronnych:
4.1. Realizowanie zadań obronnych określonych w odrębnych przepisach.
4.2. Prowadzenie tajnej kancelarii.