Wydział Organizacyjno – Kadrowy

Naczelnik Wydziału

mł. bryg. Mirosław Topolnicki
tel.:(32) 251 00 81 wew.: 725

wydział:
asp.sztab. Barbara Sołtys
wew.: 710
st.str. Joanna Jędrzejewska-Kempny
wew.: 726
Wioleta Skwierz
wew.: 726

Do zadań Wydziału Organizacyjno – Kadrowego należy w szczególności:

1. W zakresie zagadnień organizacyjnych:
1.1. przygotowywanie zakresów czynności dla osób kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej,
1.2. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej,
1.3. realizacja zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej,
1.4. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego,
1.5. opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego,
1.6. opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań z działania Komendy Miejskiej,
1.7. organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
1.8. organizowanie współpracy z zagranicą i realizacja związanych z tym zadań,
1.9. rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność strażaków i pracowników cywilnych, a także prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków,
1.10. gromadzenie dokumentów dotyczących działania Komendy Miejskiej,
1.11. gromadzenie i prowadzenie rejestru obowiązujących przepisów prawnych wydanych przez organy zewnętrzne, MSWiA, KG PSP, KW PSP oraz wyjaśnień związanych z tymi przepisami,
1.12. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej, prowadzenie dokumentacji związanej z zamawianiem i likwidacją pieczątek i stempli,
1.13. prowadzenie Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej i związanej z tym dokumentacji zgodnie z instrukcja kancelaryjną,
1.14. prowadzenie Sekretariatu Komendy Miejskiej,
1.15. realizowanie kontroli wewnętrznej w Komendzie Miejskiej i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
2. W zakresie zagadnień kadrowych:
2.1. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,
2.2. sporządzanie i przekazywanie do instytucji emerytalnych dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej i współpraca z tymi instytucjami,
2.3. realizowanie polityki kadrowo – płacowej Komendanta Miejskiego,
2.4. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
2.5. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych,
2.6. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych,
2.7. realizowanie polityki Komendanta Miejskiego w zakresie szkolenia kwalifikacyjnego strażaków i pracowników cywilnych,
2.8. prowadzenie dokumentacji osobowej strażaków i pracowników cywilnych,
2.9. wydawanie dokumentów osobistych strażaków i pracowników cywilnych,
2.10. prowadzenie dokumentacji i ewidencji czasu służby i pracy (absencja, listy obecności, urlopy, delegacje, ewidencja czasu służby, godziny nadliczbowe, okresy służby – wysługa lat i nagrody jubileuszowe, okresy uprawniające do podwyższenia emerytury policyjnej),
2.11. realizowanie zadań w zakresie dyscypliny pracy i służby i przygotowywanie postępowań dyscyplinarnych wobec strażaków a także prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
3. W zakresie archiwizacji – prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej, realizowanie zadań w zakresie archiwizacji wynikających z odrębnych przepisów i wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów na podstawie dokumentów archiwalnych.
4. W zakresie zagadnień socjalnych – prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów w zakresie wynikającym z innych przepisów.