Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2016-05-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-27.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 • Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
 • Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 • Formularze kontaktowe mogą być niedostępne istnieje alternatywna komunikacja poprzez adres mail.
 • Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 • Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 • Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Katowicach.
 • Multimedia opublikowane przed dniem 28 września 2020 r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 28 września 2018 r.;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KM PSP Katowice przy ul. Wojewódzkiej 11

• Wizyta gości w KM PSP Katowice: Budynek KM PSP Katowice otwarty jest dla petentów w godzinach 7:30- 15:30

• Wejście na teren Komendy Miejskiej PSP przy ul. Wojewódzkiej 11: Wejście na teren KM PSP odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KM PSP, który odbiera gości z holu Komendy i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania.

• Wjazd na teren na teren Komendy Miejskiej PSP przy ul. Wojewódzkiej 11: Wjazd na teren KM PSP odbywa się od strony ul. Dąbrowskiego 8 po uprzednim kontakcie (domofon) w asyście wyznaczonego pracownika KM PSP, który odbiera gości przy szlabanie Komendy i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania.

• Budynek KM PSP nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

• Do budynku KM PSP można wejść z psem asystującym.

• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

•W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Lis, slis@strazpozarna.katowice.pl . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 32 358 37 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

• Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
• Inne dane kontaktowe do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej –https://www.strazpozarna.katowice.pl/kontakt/