Opis projektu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Tytuł projektu „Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach”

Wartość projektu: 1 800 879,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich /85% /: 1 530 747,15 PLN 

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189
w Katowicach i zwiększenie efektywności energetycznej użytkowanego obiektu. Realizacja zamierzenia przyczyni się do obniżenia poziomu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania nieruchomości, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu oraz obniżenie poziomu zachorowań na choroby cywilizacyjne.


Zakres projektu:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami towarzyszącymi projektu;
 2. ocieplenie ścian zewnętrznych z odkryciem do 1m poniżej poziomu gruntu -sztab – 919,9 m2;
 3. ocieplenie ścian zewnętrznych-garaż z demontażem istniejącej blachy i filcu – 797,3 m2;
 4. ocieplenie stropodachu sztabu od zewnątrz wełną mineralną – 562,32 m2;
 5. ocieplenie stropodachu garażu od zewnątrz wełną mineralną – 1 096,24 m2;
 6. wymiana z demontażem istniejących świetlików dachowych – 5 m2;
 7. wymiana z demontażem istniejących drzwi zewnętrznych – 6,22 m2;
 8. Demontaż i wymiana na nowe okien z nawiewnikami- 60 sztuk/ 213,9 m2;
 9. modernizacja systemu c.w.u.- instalacja 2 szt. pomp ciepła o mocy 13,5 kW każda wraz z pozostałymi elementami i pracami towarzyszącymi;
 10.  modernizacja systemu c.o. – prace demontażowe istniejącego c.o., wymiana grzejników /65 szt./, przewodów rozprowadzających, uzupełnienie izolacji;
 11. montaż ogniw fotowoltaicznych – 131,8 m2/ 80 szt.;
 12. modernizacja systemu oświetlenia – demontaż starych i montaż 174 nowych opraw ze źródłami światła.

Planowane efekty:

 • Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  (Mg CO2/rok) – 103,96
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej  (GJ/rok) –  1 248,30
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) – 493 196,60
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) –  27,00
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) –  1 146,00

 

MECHANIZM ZAPOBIEGAJĄCY POTENCJALNYM NADUŻYCIOM

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z siedzibą przy Wojewódzkiej 11, będąc Beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.3.1 , realizując projekt „Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach” jest zobowiązany dokumentami programowymi do poinformowania, że został wdrożony:

mechanizm umożliwiający sygnalizowanie wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Program został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez

1. specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl

lub

2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci